Notice of Nondiscrimination

Foot & Ankle Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.   Foot & Ankle Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Foot & Ankle Center:
Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats) 

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information is written in other languages 

If you need these services, contact Alex Gorenshtein
If you believe that Foot & Ankle Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Alex Gorenshtein,
        
912 S Pleasant Valley Rd
Winechester, VA 22601
Telephone Number: (540) 338-6994, TTY: (540) 662-6822, Fax: (540) 662-6903, Email: contactus@footandankledocsofva.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Alex Gorenshtein is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 )번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-540-662-6822 (TTY:1-540-662-6822 )。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-540-662-6822  Ø±Ù‚Ù… .1-540-662-6822 -1 :والبكم الصم Ú¾

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ).

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-540-662-6822  (መስማት ለተሳናቸው: 1-540-662-6822 ).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ). Ú©

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-540-662-6822  (ATS : 1-540-662-6822 ).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-540-662-6822  (телетайп: 1-540-662-6822 ).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ) पर कॉल करें।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ).

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-540-662-6822  (TTY: ১1-540-662-6822 )।

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-540-662-6822  (TTY:1-540-662-6822 ), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-540-662-6822 
(TTY: 1-540-662-6822 ). AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-
540-662-6822  (TTY: 1-540-662-6822 ).

Contact Us

Locations

Office Hours
Monday: 8:00 AM - 05:00 PM
Tuesday: 8:00 AM - 05:00 PM
Wednesday: 8:00 AM - 05:00 PM
Thursday: 8:00 AM - 05:00 PM
Friday: 8:00 AM - 05:00 PM
Saturday: 8:00 AM - 12:00 PM
Winchester Office
Sunday: Closed